Obchodné podmienky

I. Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len "podmienky") sa vzťahujú na obchodné vzťahy medzi kupujúcim a spoločnosťou TEXPOL s.r.o., gen. L. Svobodu 1361/38, 905 01 Senica (IČO: 47 946 164 ), ktorá je prevádzkovateľom obchodného systému matrace-rosty.sk (ďalej len "prevádzkovateľ") uzatvorené prostredníctvom systému elektronického obchodu http://www.matrace-rosty.sk/ (ďalej len "obchod").

2. Kupujúcim sa rozumie v obchode zaregistrovaná fyzická osoba, alebo právnická osoba, ktorá odoslala po vlastnej autorizácii elektronickú objednávku, spracovanú systémom obchodu.

3. Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky obchodu a cenu tohto tovaru, spracovaný systémom obchodu alebo e-mail odoslaný na adresu predávajúceho.

4. Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti prevádzkovateľa a kupujúceho a vo svojom aktuálnom znení tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy.

5. Tovar - produkty alebo služby, ktoré sa nachádzajú v ponuke spoločnosti Texpol, s.r.o. pre nákup prostredníctvom obchodného systému http://www.matrace-rosty.sk .

6. Tovar, zhotovený podľa osobitných požiadaviek kupujúceho, je tovar, ktorý bol špeciálne objednaný od dodávateľa prevádzkovateľa pre konkrétneho kupujúceho na základe špecifikácie danej kupujúcim a za ktorý bol prevádzkovateľom vyžiadaná finančná záloha.

7. Služby - poskytovanie konzultačnej, expertnej, technickej podpory.

8. Pracovný čas - znamená čas v pracovných dňoch od 08:00 do 16:30 hod.

9. Spotrebiteľ - je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

II. Objednávka, uzatvorenie zmluvy, odstúpenie od zmluvy

1. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých registračným formulárom požadovaných údajov a náležitostí. Predávajúci objednávky vybavuje v poradí v akom prichádzajú.

2. Všetky prijaté elektronické objednávky sú považované za návrh na uzavretie zmluvy a sú považované za záväzné. Elektronické objednávky, v ktorých nie je uvedený telefonický kontakt alebo paltný mail na kupujúceho nemusia byť uznané ako záväzné a budú okamžite vymazané.

3. K akceptovaniu návrhu na uzavretie zmluvy zo strany prevádzkovateľa dôjde telefonickým alebo e-mailovým potvrdením elektronickej objednávky, čím vzniká záväzkovo-právny vzťah medzi prevádzkovateľom a kupujúcim.

4. Kupujúci má právo stornovať objednávku bez poplatku telefonicky alebo písomnou formou (faxom, e-mailom alebo poštou). Potvrdenie stornovania objednávky oznámi predávajúci kupujúcemu písomnou formou (faxom, e-mailom alebo poštou).

5. Kupujúci (spotrebiteľ) je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru. Náklady na vrátenie tovaru znáša sám kupujúci, ktorý je povinný zaslať nepoškodený tovar na adresu spoločnosti ako zásielku s dohodnutým poistením proti škodám spôsobeným prepravou tovaru (nie na dobierku), po prevzatí a kontrole vráteného tovaru bude kupujúcemu vrátená suma zodpovedajúca cene tovaru. Táto suma neobsahuje prepravné náklady, cenu za dopravu ani poštovné, ktoré kupujúci uhradil pri doručení tovaru. Právo na odstúpenie od zmluvy nemá kupujúci, ak tovar bol zakúpený osobne v predajnom mieste spoločnosti.

6. Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je:

predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho alebo tovaru.

Odstúpenie od zmluvy musí byť vykonané doručením písomného oznámenia o odstúpení od zmluvy spolu s doručením všetkých poskytnutých dokladov a tovaru, ktorý bol dodaný na základe zmluvy, ktorej sa odstúpenie dotýka. Písomná forma odstúpenia od zmluvy sa vyžaduje z dôvodu, aby nevznikli pochybnosti, či ide o odstúpenie od zmluvy, o reklamáciu alebo inú požiadavku kupujúceho.

III. Dodacie podmienky

1. Miestom plnenia zmluvy sa rozumie sídlo (bydlisko) alebo miesto podnikania kupujúceho uvedené v registračnom formulári obchodu. Tovar bude dodaný prevádzkovateľom s využitím služieb tretích subjektov (kuriérska služba) alebo dodá tovar vlastnými prostriedkami, alebo na základe dohody s kupujúcim bude tovar pripravený u vopred dohodnutého dodávajúceho, ak nebude vyslovene dohodnuté inak.)

Odber tovaru na dobierku je možný od objednávky tovaru v hodnote 1,00 € maximálne však do sumy 330,00 €, akákoľvek iná nominálna hodnota objednávky musí byť zaplatená vopred na účet e-shopu,a to v termíne určenom na objednávke.

Tovar doručujeme kuriérskou službou na uvedenú poštovú adresu. Tento spôsob dopravy je finančne i časovo najefektívnejší a Vy máte istotu, že objednaný tovar sa k Vám dostane rýchlo a bezpečne.

Tovar  ako matrace, rošty, vankúše a doplnky bude doručený najneskôr do 10 pracovných dní od potvrdenia objednávky - stav "Spracováva sa" (Neplatí v prípade obj. tovaru z ponuky do 48 hod.). Kuriér zvyčajne doručuje od 8:00 do 17:00 hodiny. V ojedinelých prípadoch sa môže dodacia doba predĺžiť na 14 pracovných dní.

!!! V prípade objednávky tovaru atypických rozmerov nie je možný odber dobierkou !!! 

V prípade objednania atypického tovaru je nutné zvoliť platbu cez bankový účet, pri platbe použite ako VS číslo objednávky. Ďakujeme!

2. Dodanie tovaru je uskutočnené jeho odovzdaním kupujúcemu alebo odovzdaním tovaru na prepravu prvému prepravcovi.

3. Vlastnícke právo na tovar prechádza na kupujúceho dodaním tovaru pod odkladacou podmienkou zaplatenia kúpnej sumy v plnej výške. Do doby prechodu vlastníckych práv z prevádzkovateľa na kupujúceho, ktorý má výrobky a služby v držbe má kupujúci všetky povinnosti uschovateľa veci a je povinný výrobky a služby na vlastné náklady bezpečne uschovať a označiť ich tak, aby boli za každých okolností identifikovateľné ako tovar predávajúceho.

4. Prevádzkovateľ dodá tovar kupujúcemu, čo možno v najkratšej dobe po prijatí elektronickej objednávky, dodacie lehoty sú uvedené na web stránke prevádzkovateľa. Kupujúci berie na vedomie, že pri plnení záväzkov prevádzkovateľa majú uvádzané termíny dodávok orientačný charakter. Kupujúci súhlasí s predĺžením dodacej lehoty v prípade, ak si to výroba objednaného tovaru, alebo iné okolnosti vyžiadajú. V prípade, že prevádzkovateľ nie je schopný dodať kupujúcemu všetok objednaný tovar v dohodnutom termíne, upovedomí prevádzkovateľ o tejto veci v čo najkratšom čase kupujúceho a oznámi mu predpokladaný termín dodania objednaného tovaru, alebo mu navrhne dodanie alternatívneho tovaru.

5. Tovar je pri doprave bezpečne zabalený. Pri preberaní tovaru je kupujúci povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky a tieto potvrdiť na prepravnom liste. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená alebo zničená, kupujúci je povinný bez prevzatia zásielky ihneď kontaktovať prevádzkovateľa. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie tovaru nebudú akceptované. Prepravné náklady nie sú zahrnuté v cene tovaru. Objednávky sa realizujú okamžite v prípade, že je tovar na sklade. V prípade, že sa tovar nedistribuoval z dôvodu nedostatku na sklade, distribuuje sa okamžite po jeho dodaní na sklad.

6. Prevádzkovateľ je oprávnený požadovať splnenie záväzkov, najmä uhradenie ceny za tovar, a to bez ohľadu na to, že vlastníctvo k tovaru a službám ešte neprešlo na kupujúceho. Nebezpečenstvo škody na výrobkoch prechádza na kupujúceho momentom prevzatia tovaru kupujúcim alebo jeho splnomocnencom.

7. Prevádzkovateľ dodá kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi.

IV. Kúpna cena, platby

1. Ceny uvedené na stránkach www.matrace-rosty.sk platia výhradne pre nákup prostredníctvom obchodného systému www.matrace-rosty.sk. Súčasťou ceny nie je poradenská činnosť, dopravné ani žiadne iné náklady, pokiaľ to nie je uvedené v popise produktu. Cena tovaru je určovaná podľa platného cenníka. Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu tovar za cenu platnú v čase objednania tovaru.


2. Kupujúci vykonáva platbu v EUR, pokiaľ nie je vzájomnou dohodou stanovené inak, niektorým z nasledujúcich spôsobov:

* Pred prevzatím tovaru: Bankovým prevodom /Vkladom na účet - predávajúci bude rezervovať tovar pre kupujúceho maximálne 4 kalendárne dni odo dňa prijatia objednávky. Ak nedôjde k platbe do 4 dní, má predávajúci právo, po predošlom upozornení kupujúceho, odstúpiť od kúpnej zmluvy.  V prípade, že predávajúci akceptuje bankou potvrdený príkaz k úhrade, zodpovedá kupujúci za to, že príkaz bol vystavený s termínom splatnosti ihneď a na účte je dostatok finančných prostriedkov k okamžitému uskutočneniu platby.

* Pri prevzatí tovaru: V hotovosti / Dobierkou (zásielková služba).

V. Reklamačné podmienky a alternatívne riešenie sporov

1. Kupujúci má právo uplatniť reklamáciu v stanovenej záručnej dobe, štandardne 24 mesiacov pre spotrebiteľa fyzickú osobu a 12 mesiacov pre spotrebiteľa fyzickú osobu podnikateľa, resp. právnickú osobu. 

2. Reklamáciu je potrebné uplatniť písomnou formou (poštou alebo e-mailom) na adresu spoločnosti.

3. Spôsob vybavenia reklamácie bude určený do 3 dní. V ojedinelých prípadoch ak si to vyžaduje povaha produktu bude spôsob vybavenia reklamácie určený do zákonom stanovenej lehoty 30 kalendárnych dní.

4. Po prijatí reklamácie bude reklamácia zaevidovaná v reklamačnej knihe. Reklamácia bude vybavená do maximálne 30 kalendárnych dní. V prípade, ak posledný deň reklamácie pripadne na deň pracovného pokoja alebo sviatok, považuje sa za posledný deň pre vybavenie reklamácie najbližší pracovný deň.

5. Predávajúci navrhne Kupujúcemu spôsob vybavenia reklamácie k maximálnej spokojnosti. V prípade reklamácie tovaru do 12 mesiacov od zakúpenia je možné reklamáciu zamietnuť len na základe odborného posúdenia.

6. Vyjadrenie Predávajúceho k reklamácií bude Kupujúcemu zaslané do maximálne 30 kalendárnych dní odo dňa uplatnenia reklamácie písomnou formou (poštou alebo e-mailom).

7. V prípade nesúhlasu s vybavením reklamácie má spotrebiteľ právo obrátiť sa na nezávislého znalca a orgán dozoru podľa miestnej príslušnosti - Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) – Inšpektorát SOI pre Trnavský kraj
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
Trhová 2, 917 01 Trnava 1.

8. Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.


VI. Záverečné a prechodné ustanovenia

1. Tieto všeobecné obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetovej stránke prevádzkovateľa v deň odoslania elektronickej objednávky s výnimkou, ak je medzi oboma stranami vyslovene dohodnuté inak.

2. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia "všeobecných obchodných podmienok" v znení platnom v deň odoslania tejto objednávky.

3. Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí. Bez ohľadu na ostatné ustanovenia zmluvy, nezodpovedá predávajúci kupujúcemu za ušlý zisk, stratu príležitosti alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbalosti, porušenia zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom. V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto podmienok ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté.

4. Vzťahy medzi oboma stranami, ktoré nie sú upravené týmito "všeobecnými obchodnými podmienkami" sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode v znení neskorších predpisov, prípadne inými zákonmi slovenského právneho poriadku.

5. Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že plne uznávajú elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.

*** Orgán dozoru:

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) – Inšpektorát SOI pre Trnavský kraj
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
Trhová 2, 917 01 Trnava 1

Tel: 0335 512 689, 0335 512 690 | Fax: 0335 512 656 
E-mail: tt@soi.sk  

Dátum poslednej aktualizácie: 04.01.2017